opmaken jaarrekening

Als het jaar afloopt.. Indien de financieringsbehoefte in werkelijkheid lager blijkt te zijn dan de gedane schattingen, kan dit leiden tot (toekomstige) ineffectiviteit die op dat moment in het resultaat verantwoord dient te worden, indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

rechtspersoon die geen bank als bedoeld in artikel 415 is, en waarvan de geconsolideerde jaarrekening voor een belangrijk deel de financiële gegevens van één of meer banken bevat, geeft in de toelichting ten minste inzicht in de solvabiliteit van de banken als één geheel.

Indien een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingverlies is opgehouden te bestaan, dan wordt dit slechts teruggedraaid ten gunste van het resultaat tot het bedrag van de oorspronkelijke boekwaarde, verminderd met reguliere afschrijvingen en amortisatie tot het moment van terugboeking van het verlies.

Wanneer ingekochte eigen aandelen vervolgens worden verkocht of opnieuw worden uitgegeven, wordt het ontvangen bedrag opgenomen ten gunste van het eigen vermogen en wordt het eventuele overschot of tekort op de transactie overgeheveld naar/van de reserve ingehouden winsten.

Beursgenoteerde ondernemingen moeten de jaarlijkse financiële verslaggeving binnen vier maanden na het einde van het boekjaar algemeen verkrijgbaar stellen en deze gelijktijdig deponeren bij de AFM De jaarrekening hoeft dan nog niet te zijn vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bij een recente herhaling van dat onderzoek in Nederland koos 79% van de Tweede Kamerleden en zelfs 59% van de fiscalisten voor "ik draag iets bij", maar slechts 15% van hen dacht dat de meerderheid van de andere burgers diezelfde keuze zou maken (Stevens 1997).

Omdat een jaarrekening in de praktijk pas na geruime tijd beschikbaar komt, gebeurt het steeds vaker dat de vervaardiging hiervan achterwege blijft en dat adviesgesprekken met u worden gevoerd op basis van de in de webportal beschikbare managementinformatie (die veel actueler is).

Waar de termijn voor de stichting, vereniging en coöperatie voorheen met ten hoogste vijf maanden kon worden verlegd, is deze termijn thans click here teruggebracht tot vier maanden, waarmee de maximale termijn voor het opmaken van de jaarrekening ook hier nog ‘slechts' tien maanden bedraagt.

For the purpose of compiling the Group's financial statements, the management is obliged to form opinions and make estimates and assumptions as at the balance sheet date that affect the reported income, expense, assets, liabilities and off-balance-sheet obligations.

Om de administratieve lasten voor de ondernemer te verlagen is in 2008 een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat kleine vennootschappen (ook economisch niet-actieve vennootschappen) de jaarrekening uitsluitend op fiscale grondslagen baseren en deze jaarrekening, ook wel fiscaal jaarrapport genoemd, bij de Kamer van Koophandel deponeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *